ΠΕΔ Αττικής: Συνεχώς στο πλευρό των Δήμων της Αττικής

Πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής. Πρόκειται για τον θεσμό που ενώνει και τους 66 Δήμους και από κοινού θέτουν θεσμικά, λειτουργικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα στο πρώτο πλάνο της Αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής(Π.Ε.Δ.) έχει ειδικότερα ως σκοπό:

α) Τη συνεργασία των Δήμων μελών τους.
β) Την προαγωγή του θεσμού του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης.
γ) Την έρευνα και μελέτη ζητημάτων σχετικών με την τοπική αυτοδιοίκηση και την τοπική ανάπτυξη.
δ) Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών επί γενικών και ειδικών ζητημάτων, σχετικών με την αποστολή και το έργο των δήμων.
ε) Τη συστηματική ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού και των μελών, των οργάνων των δήμων.
στ) Τη συνεργασία με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη του θεσμού της αυτοδιοίκησης και την προώθηση των ζητημάτων που τους αφορούν.
η) Τη συνεργασία με όργανα και φορείς της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και χωρών.
θ) Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκέντρωσης και ανάπτυξης.
ι) Τη συμμετοχή της στα πάσης φύσεως όργανα και φορείς με εκπροσώπους της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
ια) Τον προγραμματισμό, υποστήριξη και συντονισμό δράσεων για την αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου του προσωπικού των δήμων και των μελών των αιρετών οργάνων καθώς και για την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων.
ιβ) Την ενίσχυση και υποστήριξη των πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν την αποκέντρωση, και την τοπική ανάπτυξη και οικονομία.
ιγ) Την ανάληψη δράσεων και ενεργειών για τη βελτίωση της ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.

Στα πλαίσια της πληρότητας των υπηρεσιών, η ΠΕΔ Αττικής με Πρόεδρο τον Δήμαρχο Γαλατσίου, Γιώργο Μαρκόπουλο, έχει συστήσει τις ακόλουθες επιτροπές:

  • Θεσμών και Διαφάνειας
  • Οικονομικών
  • Κοινωνικής Πολιτικής Υγείας
  • Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Διαχείρισης Απορριμμάτων
  • Πολιτισμού – Αθλητισμού
  • Παιδείας
  • Τουριστικής Ανάπτυξης

Η ΠΕΔ Αττικής έχει πολύ διευρημένο πλαίσιο δραστηριοτήτων. Εκπονεί έρευνες και μελέτες από καταξιωμένο επιστημονικό δυναμικό, οργανώνει ημερίδες και συνέδρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Συμβάλει επίσης στις ανάγκες των δήμων μελών της σε οργανωτικά, θεσμικά, λειτουργικά και αναπτυξιακά ζητήματα.

Πρόκειται για έναν θεσμό που υπηρετεί και προάγει ανελλιπώς την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *