χώρος μελών

Τα Μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίζει για την αίτηση του ενδιαφερόμενου, το αργότερο εντός μηνός από την υποβολή της.

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις προς το Σωματείο υποχρεώσεις τους. Πληρωμές καθυστερούμενων συνδρομών μπορούν να γίνουν και κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών πριν από την ψηφοφορία.

Προνόμια Μελών

Πλήρης υποστήριξη από ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων του Συλλόγου.

Προνομιακή μεταχέιριση σε όλες τις εκδηλώσεις που θα οργανώσει ο Σύλλοδος (Ειδικές τιμές συμμετοχής, διαμονής, μεταφοράς)

Συνατότητα αρθρογραφείας μέσα από τα κανάλια προβολής του Συλλόγου για θέματα που άπτονται των στόχων του.

Προώθηση δράσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό που συνάδουν με τις αρχές του Συλλόγου

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας ώστε να σας στείλουμε όλο το απαραίτητο υλικό.