η αποστολή μας

Προώθηση Συνεργασιών - Διάχυση Γνώσης

 • Διοργάνωση επιστημονικών ή επαγγελματικών συναντήσεων, διαλέξεων, εργαστηρίων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων.
 • Έκδοση ενημερωτικών δελτίων.
 • Υποστήριξη της παραγωγής δημοσιεύσεων, μελετών και αναλύσεων
 • Συμμετοχή σε πλατφόρμες συνεργασίας με άλλους φορείς, εγγραφή στα σχετικά μητρώα που τηρούν οι δημόσιοι φορείς και ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση κοινών δράσεων και συνεργασιών.
 • Υλοποίηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών προγραμμάτων και μελετών.
 • Πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων, κοινωνικών φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων προκειμένου να συμμετάσχουν ή να συνδιοργανώσουν εκδηλώσεις.

Σύσφιξη Σχέσεων - Επιβράβευση Αριστείας

 • Θέσπιση και έγκριση επιχορηγήσεων, υποτροφιών και βραβείων.
 • Υποστήριξη κοινωνικών και πολιτιστικών οργανώσεων, συνεργασία με οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς.
 • Συμμετοχή με κάθε πρόσφορο τρόπο στις προσπάθειες ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση και άμβλυνση του φαινομένου των αυξημένων προσφυγικών ροών και της οικονομικής κρίσης.
 • Διασφάλιση και προώθηση της ελεύθερη έκφραση γνώμης από τα μέλη του, ενθαρρύνοντας τον πλουραλισμό και την ανάπτυξη δημοκρατικού και εποικοδομητικού διαλόγου.
 • Συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφέρειες κ.λπ. για την επίτευξη των στόχων του Συλλόγου.

Με στόχο την Κορυφή

 • Υποστήριξη και διευκόλυνση της συστηματικής επικοινωνίας μεταξύ των μελών του για τη διαμόρφωση θέσεων για θέματα που αφορούν τους παραπάνω σκοπούς και τη διατύπωση προτάσεων στα αντίστοιχα αρμόδια όργανα, την εκπροσώπηση των μελών του Συλλόγου στα αρμόδια διοικητικά και μη όργανα, φορείς, αρχές και οργανισμούς σε σχέση με θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
 • Ανάθεση συμβάσεων έργου σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα, προκειμένου να λάβουν τεχνική βοήθεια για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο προγραμμάτων ή άλλων έργων που θα συμμετάσχει ο Σύλλογος.
 • Συμμετοχή βάσει προγραμματικών συμφωνιών σε δράσεις για την προώθηση της έρευνας ή ανάπτυξης προγραμμάτων με οποιονδήποτε Δημόσιο και Ιδιωτικό Φορέα, όπως δημόσιους φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, κρατικούς ή διακρατικούς φορείς, εταιρείες, οργανισμούς κ.λπ.